Atletika u osnovnim školama će izgledati ovako: Sala za fizičko nije neophodna, a vežbaće se brzina, stabilnost, skočnost, preciznost, koordinacija… psihički, socijalni razvoj, jačanje empatije… (FOTO)

Od naredne školske godine (2020/2021) svi đaci osnovnih škola od prvog do osmog razreda pohađaće časove atletike u sklopu fizičkog vaspitanja, a kako će to izgledati za Sportski Žurnal ispričali su Milan Stošić i Goran Begić.

Sredinom februara ove godine ministar prosvete Mladen Šarčević i predsednik Srpskog atletskog saveza Veselin Jevrosimović potpisali su saradnju o uvođenju atletike u redovni program osnovnih škola kao vid borbe protiv gojaznosti i funkcionalnosti dece.

Svi časovi biće prilagođeni uzrastu, a plan i program je izradila Svetska atletska federacija pod nazivom ”Dečija atletika”. To je nešto što se već nekoliko godina unazad primenjuje u ”kraljici sportova” u mlađim uzrastima, a sada će od 1. septembra ove 2020. početi da se primenjuje i u svim osnovim školama u Srbiji.

Milan Stošić je pred­sed­nik Udru­že­nja pe­da­go­ga fi­zič­ke kul­tu­re Be­o­gra­da i član UO Srp­skog sa­ve­za pro­fe­so­ra fi­zič­kog vas­pi­ta­nja i spor­ta, u razgovoru za Žurnal objasnio je na šta će se najviše obraćati pažnja na ovim časovima i šta će deca naučiti na njima.

Dečija atletika 2017., finalno takmičenje – 1. april, skok udalj iz mesta; Foto: Atlex

– Ob­u­hva­će­ni su đa­ci od pr­vog do osmog raz­re­da. Uči­te­lji, na­stav­ni­ci fi­zič­kog i zdrav­stve­nog vas­pi­ta­nja ima­ju, da ta­ko ka­žem alat, ko­ji bi od­go­vo­rio svim ci­lje­vi­ma, od­no­sno is­ho­di­ma na­sta­ve. Sva­ka od ve­žbi unu­tar pro­gra­ma ”De­či­ja atle­ti­ka” pro­vo­ci­ra raz­voj br­zi­ne, sna­ge, sta­bil­no­sti, skoč­no­sti, pre­ci­zno­sti, okret­no­sti, ko­or­di­na­ci­je, iz­dr­žlji­vo­sti… Tu su ta­ko­đe psi­hič­ki, so­ci­jal­ni raz­voj, ja­ča­nje em­pa­ti­je, ose­ća­ja za dru­ga, dru­ga­ri­cu, pol­na rav­no­prav­nost, ve­žba­nje i tak­mi­če­nje bez na­si­lja… Sve se to či­ni na dru­ga­či­ji, za­ni­mljiv na­čin. Re­kvi­zi­ti su pot­pu­no pri­la­go­đe­ni de­ci zbog nji­ho­ve si­gur­no­sti: vi­si­nom, ma­te­ri­ja­li­ma, ob­li­kom… – rekao je  Mi­lan Sto­šić za Žurnal.

I pored pandemije koronavirusa i vanrednog stanja koji je trajao skoro dva meseca, već je obučeno polovina nastavnika fizičkog vaspitanja koji će u svojim školama primenjivati ovaj novi program.

Obuku vrši in­struk­tor sa ser­ti­fi­ka­tom Svet­ske atle­ti­ke Goran Begović. Od ukupno 600, 300 učitelja je već obučeno za rad sa novim rekvizitima i programom rada iz Kikinde, Novog Sada, Niša… Uskoro će se nastaviti obuka i to u Novom Pazaru, Kraljevu i Beogradu.

Ima mno­go in­te­re­so­va­nja na lo­ka­lu da se pri­pre­ma re­a­li­zu­je u svim lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma kao i ve­li­ko ras­po­lo­ženje čel­ni­ka op­šti­na da iz­gra­de atlet­ska bo­ri­li­šta po pro­jek­tu unu­tar ško­la ši­rom Sr­bi­je – istakao je Begović.

Dečija atletika 2017., finalno takmičenje – 1. april, bacanje medicinke unapred preko glave; Foto: Atlex

Nastavni program

– poligon spretnosti (tračanje, obilaženje čunjeva, preskakanje malih prepona),
– bacanje ”rakete” i vorteksa (preko prepreka) u dalj,
– preskakanje vijače,
– bacanje medicinke sa kolena unapred i preko glave unazad
– sunožni (ukršteni) poskoci i unakrsni poskoci u svim pravcima preko niskih prepona
– trčanje i vežbe preko ”merdevina”
– trčanja kraćih sprinteva i malo dužih deonica za izdržljivost…

Dečija atletika 2017., finalno takmičenje – 1. april, bacanje medicinke iza leđa, preko glave; Foto: Atlex

Rekviziti

– medicinka 1kg
– raketa (mekano koplje od 100g)
– vorteks (specijalna raketa za bacanje težine 135g)
– prepone (izrađene od sunđerastog materijala visine od 25 i 50 centimetara)
– veliki broj kupa/kapica za obeležavanje terena
– šarena merna traka dužine 20 i 50 metara
– strunjača

 

(Atlex.rs)

najnovije vesti

March 2023
No event found!
Load More

Edit Template